Postupak reklamacije

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email info@dragicevicauto.rs ili telefon 015/897-111 kako bi Vam dali dalja upustva i informacije vezane za proceduru. Ukoliko se reklamacija odnosi na proizvode koji imaju garantne listove, postupak reklamacije je određen zakonom i od strane proizvođača, i u skladu sa njima se i postupa. Kupac ostvaruje svoja prava na osnovu saobraznosti na kupljene električne uređaje od minimum 2 godine. Dragićević Auto doo je dužan da kupcu odgovori na reklamaciju u roku od 8 dana. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana, izuzev tehničkih uređaja gde je rok 30 dana. Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prilikom prijema od strane kurira, pregledati robu i u slučaju vidljivih oštećenja, odmah zatražiti sastavljanje zapisnika o oštećenju od donosioca. U najbržem roku treba obavestiti i nas. Dragićević Auto doo ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja robe od strane kupaca, pogrešnog rukovanja, za pogrešno kupljene proizvode ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na web sajtu.

Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda na Web sajtu ili niste dobili kupljeni proizvod, molimo Vas da nas kontaktirate na načine navedene na stranici –> Kontakt.

Pravo na odustanak od ugovora

Potrošači imaju pravo na odustanak od kupoprodajnog ugovora u periodu od 14 dana od datuma kupovine (računa se u kalendarskim danima). U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. U slučaju odustanka, kupac nas obaveštava o odluci putem e-pošte na adresu info@dragicevicauto.rs nakon čega mu se dostavlja “Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu”. Obrazac se kupcu po želji dostavlja poštom ili e-poštom. Popunjen obrazac kupac dostavlja uz vraćenu robu. Iznos se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod vraćen neoštećen i ispravan sa fiskalnim računom i popunjenim obrazcem. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje novca i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zatražio odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.