Postupak reklamacije i saobraznost

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email info@dragicevicauto.rs ili telefon 015/897-111 kako bi Vam dali dalja upustva i informacije vezane za proceduru. Ukoliko se reklamacija odnosi na proizvode koji imaju garantne listove, postupak reklamacije je određen zakonom i od strane proizvođača, i u skladu sa njima se i postupa. Kupac ostvaruje svoja prava na osnovu saobraznosti na kupljene električne uređaje od minimum 2 godine, a na pneumatske do 12 meseci (na potrošne delove). Za vreme trajanja garancije obezbeđen je tehnički servis, rezevni delovi.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu, a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. Dragićević Auto doo će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Ako je reč o potrošakom proizvodu, ili proizvodu čiji je rok upotrebe ograničen, prigovori na saobraznost su neosnovani nakon redovne upotrebe kojom se iscrpljuje svrha tog proizvoda ili nakon isteka roka trajanja. Primer takve robe su farbe, potrošni materijali, kozmetika u tečnom stanju…

Procedura reklamacije – Dragićević Auto doo je dužan da kupcu odgovori na reklamaciju u roku od 8 dana. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana, izuzev tehničkih uređaja gde je rok 30 dana. Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da pruži odgovarajuće objašnjenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije i da pruži obrazloženje.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova – Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php. Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

  • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zašiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usliga putovanja
  • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac
  • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca
  • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku
  • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Procedura prijema robe – Prilikom prijema od strane kurira, pregledati robu i u slučaju vidljivih oštećenja, odmah zatražiti sastavljanje zapisnika o oštećenju od donosioca. U najbržem roku treba obavestiti i nas. Dragićević Auto doo ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja robe od strane kupaca, pogrešnog rukovanja, za pogrešno kupljene proizvode ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na web sajtu.

Dragićević Auto doo je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Dragićević Auto doo je odgovorna za nesaobraznost robe u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Dragićević Auto doo.

Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda na Web sajtu ili niste dobili kupljeni proizvod, molimo Vas da nas kontaktirate na načine navedene na stranici –> Kontakt.

Pravo na odustanak od ugovora

Potrošači imaju pravo na odustanak od kupoprodajnog ugovora u periodu od 14 dana od datuma kupovine (računa se u kalendarskim danima). U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. U slučaju odustanka, kupac nas obaveštava o odluci putem e-pošte na adresu info@dragicevicauto.rs nakon čega mu se dostavlja “Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu”. Obrazac se kupcu po želji dostavlja poštom ili e-poštom. Popunjen obrazac kupac dostavlja uz vraćenu robu. Iznos se kupcu vraća, po prijemu proizvoda i nakon što se utvrdi da je proizvod vraćen neoštećen i ispravan sa fiskalnim računom i popunjenim obrazcem, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je od kupca primio obrzac za odustanak sa robom. Povrat novca se vrši na isti način kako je izvršena uplata. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje novca i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zatražio odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.