Za merenje viskoziteta i podešavanja boja i lakova prema DIN-u.